Στελεχος Διοικησης και Οικονομιας

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» με τις εξειδικευμένες γνώσεις
και  δεξιότητες  που  έχει  αποκτήσει  κατά  την  εκπαίδευσή  του,  εφαρμόζει  τις  αρχές  της  επιστήμης  του management, της  οικονομίας  και των δημοσίων σχέσεων. Απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις τωνδιοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.


 


Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:
-     χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
-     σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού
-     ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα
-     σχεδιάζει  και  ελέγχει  τις  διαδικασίες  έκδοσης  στοιχείων  όπως  τιμολογίων,  δελτίων  αποστολής,
      φορτωτικών κ.λ.π. εγγράφων
-     εφαρμόζει  τη  φορολογική,  εργατική,  εμπορική  νομοθεσία  ως  και  τη  νομοθεσία  της  κοινωνικής
      ασφάλισης καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
-     διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων
-     συμμετέχει  σε  έρευνες,  εφαρμόζει  οικονομικές  αρχές  και  υποβάλλει  προτάσεις  για  την  αποδοτική
      χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων
-     δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης
-     χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία.


 

Τομείς Απασχόλησης

Το  Στέλεχος  Διοίκησης  και  Οικονομίας    απασχολείται  σε  τμήματα  και  διευθύνσεις  των  διοικητικών  και
οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί ως
σύμβουλος επιχειρήσεων ή ως στέλεχος σε:
-     Εμπορικές Επιχειρήσεις
-     Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
-     Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
-     Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
-     Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
-     Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού
-     Οποιοδήποτε Διοικητικό Τμήμα επιχείρησης
-     Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
      Εφορίες, στο Υπουργείο Οικονομικών & σε Επιμελητήρια


 

Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών...εδώ!

 

Μαθήματα