ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου»
των  ΙΕΚ  με  τις  εξειδικευμένες  γνώσεις  και  δεξιότητες  που  έχει  αποκτήσει  κατά  την  εκπαίδευσή  του,
εφαρμόζει  τη   Λογιστική  Επιστήμη   με   τη   χρήση  Η/Υ   και   λογιστικών   προγραμμάτων   -   εφαρμογών
(λογισμικών)  και  ασχολείται  με  τη  διεκπεραίωση  κάθε  τεχνικής  ή άλλης  διαδικασίας  που  αναφέρεται
στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

-     χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας

-     ταξινομεί και αρχειοθετεί λογιστικά έγγραφα

-     σχεδιάζει   και   ελέγχει   τις   διαδικασίες   έκδοσης   στοιχείων   όπως   τιμολογίων,  δελτίων   αποστολής,
      φορτωτικών κ.λ.π. εγγράφων

-     εφαρμόζει   τη   φορολογική,   εργατική,   εμπορική   νομοθεσία   ως   και   τη   νομοθεσία   της   κοινωνικής
      ασφάλισης, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

-     διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων

-     συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει λογιστικές και φορολογικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την
      αποδοτική   χρησιμοποίηση   των   χρηματικών   πόρων   και   την   επίλυση   οικονομικών   ή   διοικητικών
      προβλημάτων

-     συναλλάσσεται με δημόσιους οργανισμούς και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης.


 

Τομείς Απασχόλησης

Το   Στέλεχος   Μηχανογραφημένου   Λογιστηρίου   –   Φοροτεχνικού   Γραφείου   μπορεί   να   εργαστεί   σε
εξαρτημένη  εργασία  Μικρομεσαίας  /  Μεγάλης  μεταποιητικής  /  Βιομηχανικής  /  Βιοτεχνικής  μονάδας  ή
κατασκευαστικής  /  παροχής  υπηρεσιών  /  Εμπορικής  κ.τ.λ.    επιχείρησης  του  Ιδιωτικού  ή  του  Δημόσιου
τομέα.  Επιπλέον  μπορεί  να  εργαστεί  ως  ελεύθερος  επαγγελματίας,  με  κατοχυρωμένη  άδεια  εξάσκησης
επαγγέλματος. Ειδικότερα το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου μπορεί
να εργαστεί:

-     σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων

-     σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών ΔΕΚΟ

-     σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς

-     σε   λογιστήρια   &   οικονομικά   τμήματα   εμπορικών   και   βιομηχανικών   επιχειρήσεων,  καθώς   και
      επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

-     σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.


 

Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών...εδώ!

 

Μαθήματα