Βοηθος Φαρμακειου

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» είναι το εξειδικευμένο άτομο, που έχει θεωρητικές γνώσεις και είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα, παραφαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, οι παραγγελίες των φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, η παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων στον κατάλληλο χώρο του φαρμακείου, η εξυπηρέτηση του κοινού σε επιλογή καλλυντικών, οι συναλλαγές, προμήθειες φαρμάκων – καλλυντικών και η μηχανοργάνωση του φαρμακείου. Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας.

Επιπλέον, ο Βοηθός φαρμακείου διαθέτει πλήρη κατάρτιση στην πρακτική εργαστηριακή παρασκευή φαρμάκων, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, ώστε να παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού. Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία. Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών παρασκευής, συντηρεί τον εξοπλισμό και φροντίζει για τη συσκευασία, συντήρηση και φύλαξη τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με τις δραστηριότητες φαρμακείου πάντα υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του αρμόδιου φαρμακοποιού.

Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών του παρέχουν αυτοπεποίθηση και τον βοηθούν τόσο στην εκτέλεση του έργου του στο φαρμακείο όσο και στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων που παράγει.


Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα τα οποία αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

- Εξυπηρέτηση ανά ομάδα πληθυσμού με αρχές και κανόνες
- Ενέργεια με εφαρμογή τεχνικών επικοινωνίας
- Ικανότητα χειρισμού ομάδας
- Ικανότητα εκτέλεσης συνταγών διαφόρων τύπων
- Διαχείριση κατάλληλων συνοδευτικών εντύπων
- Εφαρμογές λογισμικού για τη διαχείριση των λειτουργιών ενός φαρμακείου
- Εσωτερικός κανονισμός ή όπου υπάρχει
job-description (Εγχειρίδιο ISO)
- Εφαρμογή κανόνων διαχείρισης αποθήκης και ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης των αγαθών
- Ικανότητα εκφόρτωσης και λειτουργίας εργαλείων φόρτωσης – εκφόρτωσης
- Εφαρμογή κανόνων για τη διασφάλιση ποιότητας
- Διαχείριση των απαραίτητων παραστατικών που συνοδεύουν τα αγαθά σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
- Ικανότητα χειρισμού σχετικών συστημάτων
- Γνώσεις σχετικές με τα αγαθά τα οποία παραλαμβάνονται
- Ικανότητα χειρισμού εξοπλισμού φαρμακευτικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
- Εκτέλεση διαδικασιών για την παραγωγή και αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών
- Εφαρμογή καλών πρακτικών
marketing φαρμάκων και καλλυντικών
- Ικανότητα διενέργειας απογραφής αποθήκης.
- Γραπτή και προφορική επικοινωνία
- Χειρισμός συσκευών αυτοματισμού γραφείου (Η/Υ, περιφερειακά,
fax)
- Εφαρμογή οδηγιών και προδιαγραφών
- Εφαρμογή τεχνικών προώθησης και πώλησης προϊόντων
- Εφαρμογή τεχνικών και προδιαγραφών συσκευασίας προϊόντων
- Χρήση μηχανών, ταμειακών μηχανών και μηχανημάτων πιστωτικών καρτών
- Τεχνικές κοστολόγησης προϊόντων
- Διαχείριση χρόνου (βέλτιστη διαχείριση προσωπικού χρόνου και χρόνου συναλλασσομένων)
- Πρωτοβουλία (κατανόηση του πλαισίου και αξιοποίηση ευκαιριών για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων)
- Κριτική σκέψη
- Ιεράρχηση κατά προτεραιότητα και σημαντικότητα εναλλακτικών προσφερόμενων λύσεων
- Φιλτράρισμα/ αξιολόγηση πληροφοριών
- Προγραμματισμός/Οργανωτικότητα
- Υπολογιστική δεξιότητα
- Αντοχή στην πίεση
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
- Υπευθυνότητα
- Οργανωτικότητα

 

Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» μπορεί να εργαστεί:

- Σε ιδιωτικά φαρμακεία
- Σε φαρμακεία νοσοκομείων (ιδιωτικά και δημόσια)
- Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.
- Σε φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες καλλυντικών, στην προώθηση προϊόντων
- Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.
- Σε διαγνωστικά εργαστήρια
- Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
- Σε Κέντρα Ερευνών

 

Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών...εδώ!

 

Μαθήματα