Στελεχος Μηχανογραφημενου Λογιστηριου

Στελεχος Μηχανογραφημενου Λογιστηριου

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου», με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Προφίλ ειδικότητας

 

 • Τι θα μάθω

  Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου», έχει αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

  • Εφαρμόζει την ισχύουσα φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία σύμφωνα με τις αρχές αστικού δικαίου.
  • Eφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
  • Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει διάφορα παραστατικά λογιστηρίου. 
  • Καταχωρεί τα παραστατικά σε Η/Υ και ελέγχει την ορθή καταχώρηση τους.
  • Εκτυπώνει τα βιβλία και εκδίδει κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση του οργανισμού.
  • Εκτελεί εργασίες που προκύπτουν κατά την επεξεργασία διαφόρων προβλημάτων οργάνωσης και λειτουργίας λογιστικών εφαρμογών σε μηχανογραφημένα λογιστήρια μικρομεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Οργανώνει την θέση της εργασίας του, καθορίζει την πορεία, τα μέσα και τις μεθόδους εργασίας, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα λογιστικά και άλλα προγράμματα οργάνωσης γραφείου, προκειμένου να καταχωρεί και ταξινομεί τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και γεγονότα, όπως και από την νομοθεσία ορίζεται, με περαιτέρω δυνατότητα σύνθεσης, ανάλυσης και διερεύνησης των συναλλαγών και γεγονότων αυτών και τη μεταβίβαση των αποτελεσμάτων στη Διοίκηση.
  • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη Γενική Λογιστική, τη Λογιστική Εταιρειών και την Αναλυτική Λογιστική.

 

 • Που θα εργαστώ

  Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου», απασχολείται σε φοροτεχνικά και λογιστικά γραφεία ή σε φοροτεχνικές υπηρεσίες και λογιστήρια των οικονομικών μονάδων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης είναι ικανός να εργαστεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία μικρομεσαίας / μεγάλης μεταποιητικής / βιομηχανικής / βιοτεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικής / παροχής υπηρεσιών / εμπορικής κ.τ.λ επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.